Sales Manager

Løsninger til slibning af vindmøllevinger ● Globale kunder

FOR ENGLISH SEE BELOW

Du modner selskabet kommercielt og er selv primus motor i at gennemføre salget

Du kommer ind i en virksomhed, hvor der er et enestående fundament og et stort potentiale, som du selvstændigt og sammen med dine kolleger skal indfri. Du får det globale salgsansvar for salg af løsninger til vinge producenter og udvalgte underleverandører. Dit fokus er derfor 15–20 kunder. Du får en masse oplæring, og du besøger nuværende kunder med dine kolleger. I takt med du både får løsninger og branchen ind under huden, sætter du salgsstrategien og eksekverer den. Væsentlige hovedopgaver er, at:

  • Analysere, planlægge og eksekvere salgsstrategien

  • Gennemføre de planlagte indsatser og selv varetage salgsprocessen

  • Sikre at kunder forankres i virksomheden teknisk og kommercielt

  • Opbygge lokale salgshobs i samarbejde med lokale Klingspor datterselskaber eller i eget regi

En væsentlig del af salgsprocessen er at kortlægge og opbygge relationer hos den enkelte kunde. Dine tekniske kompetente kolleger skal du også spille på banen for at demonstrere løsninger og gennemgå dokumentation for processen.  

Du vokser selv i ansvar og position, i takt med at du får succes i rollen.
 

Du har en teknisk baggrund, et kommercielt mindset og er ambitiøs

Du har en kommerciel stærk profil og er ambitiøs med det, du går i gang med. Ideelt kommer du med minimum 5 års erfaring fra teknisk løsningssalg B2B og en uddannelse som maskiningeniør eller en tilsvarende praktisk erfaring. Det er ikke afgørende om du har erfaring med salg til vindmølleindustrien. Derimod er det vigtigt, at du er i stand til at forstå kundernes behov, kan gennemskue beslutningsgange og begå dig i store internationale koncerner.

Du er selvsikker, resultatorienteret og du ved, at tålmodighed er vigtig for at få succes i salget.

Du arbejder struktureret og er god til at samarbejde tværorganisatorisk. Du motiveres af et internationalt miljø, og du behersker engelsk på højt niveau som arbejdssprog.

Du arbejder på virksomhedens adresse i Kolding, og du får i omegnen af 75 rejsedage årligt.


Karriere i en virksomhed med store vækstmuligheder med vilje og ressource bag

I Klingspor Windpower arbejder du hos en spiller med en førende position på det globale vindmarked, indenfor deres niche. Den første entreprenante fase er nu overstået, og du kommer med på holdet til at modne og udvikle det kommercielle ben. Du er selv med til at forme din karriere i takt med, at du har succes i jobbet.

Klingspor Windpower bor på samme adresse som Klingspor. Udover dine seks tætteste kolleger, bliver du en del af et engageret team med stærke værdier og et godt arbejdsklima, hvor en uformel omgangstone og godt humør præger hverdagen. Da du selv er en del af de strategiske beslutninger, sidder du med ved lederbordet fra starten.

Kontakt Lene Mølholm hos PeopleLink på 42363975 for yderligere information. Vi ser frem til at modtage din korte ansøgning og dit CV på dansk eller engelsk via ’Søg Stillingen’.

 

You develop the company commercially and you are the driving force in completing sales

You will join a company that has a unique foundation and a great potential, which you pursue both independently and together with your colleagues. You will have the global sales responsibility for the sale of solutions to blade manufacturers and selected sub-suppliers. Your focus is, therefore, 15–20 customers. You will be provided a range of training and you will visit existing customers with your colleagues. As you become increasingly familiar with the solutions and the industry, you will set the sales strategy and execute it.

Essential main tasks are:

  • Analyze, plan, and execute the sales strategy

  • Carry out the planned activities and manage the sales process

  • Ensure that customers are technically and commercially anchored in the company

  • Build local sales hubs in collaboration with local Klingspor subsidiaries or independently

An important part of the sales process is mapping and building relationships with the individual customer. You will involve your technically competent colleagues in demonstrating solutions and reviewing documentation for the process.

You will grow in your position and responsibility as you build success in the role.
 

You have a technical background, a commercial mindset, and you are ambitious

You have a strong commercial profile and are ambitious in what you do. Ideally, you have a minimum of 5 years of experience in technical solution selling B2B and an education within mechanical engineering or equivalent practical experience. It is not a requirement that you have experience in sales to the wind industry. However, it is important that you are able to understand the customers' needs, can map the decision-making processes, and are comfortable in large international businesses.

You are self-confident, result-oriented, and you know that patience is important to succeed in sales.

You are well organized and good at collaborating across the organization. You are motivated by an international environment, and you have a high command of English as a working language.

You will work at the company's address in Kolding, and you can expect around 75 travel days annually.


A career in a company with great growth opportunities and resources behind it

At Klingspor Windpower, you will work for a player with a leading position in the global wind market, within their niche. The first entrepreneurial phase is over, and you will join the team to mature and develop the commercial part. You will shape your own career as you succeed in the job.

Klingspor Windpower is located at the same address as Klingspor. In addition to your six closest colleagues, you will be part of a committed team with strong values ​​and a good working climate, where an informal tone and a good mood characterize the working day. As you are part of the strategic decisions, you will sit at the management table from the start.

Contact Lene Mølholm at PeopleLink on +45 42363975 for further information. We look forward to receiving your short application and your CV in Danish or English via 'Søg Stillingen'.Geografi: Trekantsområdet
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
Arbejdssted: KoldingVil du vide mere?

Lene Mølholm
Kontakt Lene Mølholm
Mobil: +45 4236 3975
E-mail: lhm@peoplelink.dk