”Making good business run better” er Multi Supports målsætning og sammen med deres øvrige værdier: unified, easy, smart, respectful & ambitiuos, arbejder organisationen på at udvikle og implementere let anvendelige softwareløsninger. Løsningerne udnytter kundernes ERP-system og gør administrative arbejdsgange nemmere og mere effektive. Hovedkontoret er placeret i Herning og derudover har virksomheden 7 øvrige datterselskaber i henholdsvis Tyskland, Sverige, Norge, Finland, Schweiz, England og Danmark (København). Med en ambitiøs vækststrategi og stærke værdier arbejder deres 70 engagerede og fagligt dygtige medarbejdere på at videreudvikle deres softwareløsninger, så de skaber mest muligt værdi for deres kunder.


Product Manager

Ansvar for softwareløsning til fakturahåndteringEnglish version below


Du udvikler og understøtter dit eget produktområde


Vil du være en del af en ambitiøs softwarevirksomhed, hvor du får stor indflydelse, og samtidig samarbejder med kollegaer på tværs af landegrænser og med spændende virksomheder? Multi Support vækster og med en fortsat ambitiøs strategi, søger organisationen en ny Product Manager til at fokusere på et af deres væsentligste produktområder. Området er fakturahåndtering og er en softwareløsning, der bygger på Multi Supports digitale platform NEXT. Dine hovedopgaver tager derfor udgangspunkt i dit produktområde og er, at:

  • Opdatere dig på markedet og opsøge ny viden ved fx kundebesøg
  • Udarbejde business cases med analyse af nye udviklingsprojekter, herunder investering, udbytte m.m.
  • Understøtte salgskollegaer med produkttræning og sparring
  • Lede større kundeprojekter – fra behovsdækning til implementering og opfølgning

Du deltager aktivt på ugentlige Product Manager møder og sammen med 5 øvrige Product Managers og den øverste ledelse i Multi Support gennemgår I business cases og prioriterer i de fremtidige udviklingsprojekter for den samlede produktgruppe. Du kan derfor se frem til en hverdag, der afveksler mellem product management, project management og samarbejde med internationale kunder og kollegaer.

Erfaring med økonomiprocesser koblet med product eller project management


Har du erfaring og god forståelse for administrative arbejdsprocesser fra en økonomifunktion, så er der flere veje ind i stillingen. Du kan komme fra en tilsvarende stilling, hvor du har erfaring med at udvikle og understøtte eget software produktområde. Du kan også vokse ind i stillingen og komme som projektleder fra et konsulenthus eller fra større virksomheder. Her har du erfaring med, at lede større ERP software-projekter hos kunder eller internt - og med ønske om, at få større strategisk indflydelse inden for produktudvikling.

Derudover er du analytisk og du har nemt ved at sætte dig ind i komplicerede forretningsprocesser. Du er vant til at samarbejde med kollegaer, kunder og eksterne samarbejdspartnere – både lokalt og globalt. Du skaber hurtigt gode relationer og er en teamplayer. Målet for dig er, at finde de bedste løsninger. Derfor er du nysgerrig, giver input, udfordrer og er dialogsøgende. Du har et stort drive og er ambitiøs, hvorfor du gerne vil opnå gode resultater. Samtidig med dit fokus er på at opføre dig respektfuldt og professionelt overfor andre.

Du har godt kendskab til forskellige ERP- og økonomisystemer, som fx AX, Nav eller M3. Du vil samarbejde med engelsktalende kollegaer og kunder og begår dig derfor på engelsk i tale og skrift.

Spændende udfordringer, stor indflydelse og gode udviklingsmuligheder


”Big enough to matter, small enough to care”, siger det hele. Som Product Manager i Multi Support får du spændende udfordringer og viden fra samarbejdet med interessante virksomheder. Samtidig får du stor indflydelse og bliver en del af en virksomhed, som investerer i udvikling af fremtiden. Over tid er der også mulighed for at udvide dit ansvarsområde med øvrige product management områder.

Du arbejder fra kontoret i Herning eller København (afhængig af bopæl), hvor du bliver en del af en stærk værdibaseret virksomhed, der arbejder som en global enhed med fælles respekt for hinanden og for andre. Du kan se frem til ca. 20-30 rejsedage, hvor du besøger kollegaer og kunder i Europa.

Læs mere på www.multi-support.com eller kontakt konsulent Vickie Tarp hos PeopleLink på 2858 2015 for yderligere oplysninger. Vi ser frem til at modtage din ansøgning og CV via ’Søg Stillingen’ hurtigst muligt.

You develop and manage your product area


Do you want to be part of an ambitious software company, where you will have great impact, and at the same time you will have the opportunity to work with colleagues across geographies and with interesting companies? Multi Support is growing and has an ambitious strategy for continued growth. The organization is now looking for a Product Manager to focus on one of their most important product areas. The product area is called supplier invoice processing, and it is a software solution, that is founded on Multi Support’s digital platform NEXT. Your primary areas of responsibility within your product area are to:

  • Stay up to date on the market and seek new knowledge from e.g. customer visits
  • Develop business cases that analyses new development projects, including investments, return etc.
  • Support your sales colleagues with product training and sparring
  • Manage large customer projects – from identification of requirements to implementation and follow-up

You are an active participant in the weekly Product Manager meetings, and with 5 other Products Managers and top management at Multi Support you review business cases and prioritize the future development projects for the complete product group. Therefore, your working days will be varying between product management, project management and working with international customers and colleagues.

Experience with finance processes combined with product or project management


If you have experience with and a solid understanding of the administrative processes in a finance function, there are several paths leading to this position. You may come from a similar position, where you have built experience in developing and managing your own software product area. Alternatively, you can grow into the role coming from a position as project manager in a consultancy or a large company, where you have built experience in leading extensive ERP software projects with customers or internally – and you have ambition to achieve strategic influence within product development.

Furthermore, you are analytical and easily understand complex business processes. You are accustomed to working with colleagues, customers and external business partners – both locally and globally. You quickly build good relations and you are a team player. Your goal is to find the best solutions. Therefore, you are inquisitive, you provide input, you challenge ideas and you seek close dialogues. You have a strong drive and you are ambitious, and consequently you strive to achieve results. At the same time, you are focused on keeping a respectful and professional demeanor towards others.

You have experience with different ERP and financial systems, as for example AX, NAV og M3. You will be working with English-speaking colleagues and customers, and it is important that you communicate effectively in English – both in speech and writing.

Exciting challenges, influence and opportunities for development


”Big enough to matter, small enough to care”, says it all. As Product Manager at Multi Support you will have exciting challenges and knowledge from working with interesting companies. At the same time, you will have great influence and become part of a company, that invests in the development of the future. Over time there will also be opportunities to expand your area of responsibility with other product management areas.

You will work from the office in Herning or Copenhagen, depending on your residence. You will become part of a truly value based company, that works as one global unit with respect for each other and others. You will have approx. 20-30 travelling days per year, where you will visit colleagues and customers in Europe.

Read more at www.multi-support.com or contact PeopleLink Consultant Vickie Tarp at +45 2858 2015 for further information. We look forward to receiving your application and your CV via ‘Søg Stillingen’ as soon as possible. 

Vores annoncer genindrykkes løbende på de forskellige jobportaler og medier, som vi benytter. Det betyder ikke, at processen er startet forfra, men er blot et udtryk for, at den ikke er afsluttet.Geografi: Storkøbenhavn og Midtjylland
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligtVil du vide mere?

Vickie Tarp
Kontakt Vickie Tarp
Mobil: +45 28 58 20 15
E-mail: vt@peoplelink.dk